​World Teachers' Day Sculpture Dedication Oct 2018​ (Barnett House)

​​​​​​

Sculpture 1.pngSculpture 2.png 

​Karin Paterson - Battle River Local #32 President                                    Education Minister Mr. Eggen​